مراتب نظام هستی

هفت اسمان

خدادرقران مي گويدماهفت اسمان خلق كرده ايم،ماالان دراسمان چندم قرارداريم؟فرشتگان دراسمان چندم هستند؟اسمان هاي ديگه محل وجايگاه چه كساني اند

عوالم وجود

درباره عوالم وجود مانند عالم ملكوت‏ و جبروت توضيح دهيد. چگونه انسان مى‏تواند با اين عوالم ارتباط پيدا كند؟

يكم. عوالم وجود
جهان هستى داراى عوالم گوناگونى است: عالم اسماى الهى، عالم تجرد، عالم مثال و عالم مادى. ميان عالم مادى و اسماى الهى دو عالم تجرد و مثال وجود دارد. در فلسفه اسلامى- به ويژه در حكمت متعاليه- مستدل شده است كه عوالم هستى با نظام و ترتيب خاصى از ذات حق- كه در مظاهر اسما متجلى است- سرچشمه گرفته است. عوالم وجود از آثار و جلوه‏هاى اسماى الهى‏اند.

عالم ملكوت و عالم جبروت

درباره عوالم وجود مانند عالم ملكوت و جبروت توضيح دهيد. چگونه انسان مى‏تواند با اين عوالم ارتباط پيدا كند؟

یکم. عوالم وجود:
جهان هستى داراى عوالم گوناگونى است: عالم اسماى الهى، عالم تجرد، عالم مثال و عالم مادى. ميان عالم مادى و اسماى الهى دو عالم تجرد و مثال وجود دارد. در فلسفه اسلامى - به ويژه در حكمت متعاليه - مستدل شده است كه عوالم هستى با نظام و ترتيب خاصى از ذات حق - كه در مظاهر اسما متجلى است - سرچشمه گرفته است. عوالم وجود از آثار و جلوه‏هاى اسماى الهى‏اند.

روابط عوالم ومرگ اخترامي

آيا روابط ميان عوالم لاهوت، جبروت، ملکوت و ناسوت طولي است يا عرضي؟ يعني آخرت و برزخ مکاني ندارند، بلکه باطن و مرتبه وجودي کاملتري هستند؟ يعني وقتي موجودي به حدي از کمال خود رسيد به آن مرتبه نايل مي شود؟ پس مرگ اخترامي که تکامل نفس نيست چگونه توجيه مي شود؟

جهان هستى داراى عوالم گوناگونى است: عالم اسماى الهى، عالم تجرد، عالم مثال و عالم مادى. ميان عالم مادى و اسماى الهى دو عالم تجرد و مثال وجود دارد. در فلسفه اسلامى - به ويژه در حكمت متعاليه - مستدل شده است كه عوالم هستى با نظام و ترتيب خاصى از ذات حق - كه در مظاهر اسما متجلى است - سرچشمه گرفته است. عوالم وجود از آثار و جلوه‏هاى اسماى الهى‏اند.

آسمان‏هاي هفتگانه

سؤالي كه از حضرت علي (ع) در مورد هفت آسمان و جنس آن شد را شرح دهيد؟

در روايتي آمده است كه از حضرت علي پرسيده شد، آسمان ها از چه آفريده شدند، حضرت فرمودند: از بخار آب، پرسيده شد آسمان دنيا از چيست؟
فرمود: از موج فشرده، از نامها و رنگهاي آسمانها پرسيده شد، حضرت فرمود: اسم آسمان دنيا رفع است و از آب و دود مي‌باشد و اسم آسمان دوم قيدوم است و به رنگ نحاس (مس) مي باشد، و اسم آسمان سوم «ماروم» است و به رنگ زرد مي باشد.
اسم آسمان چهارم« ارفلون» است و به رنگ نقره مي باشد و اسم آسمان پنجم «هيعون» است و به رنگ طلا است.
اسم آسمان ششم عروس است و به رنگ ياقوت سبز مي باشد و اسم آسمان هفتم «عجما» است و به رنگ دَر سفيد مي باشد.1