چگونگی خلقت جهان

آفرينش زمين و اسمان در 6 مرحله

آيا اختيار آدم و حوا موجب نشد كه آْنها از بهشت رانده شوند.اگر آري ،پس اينكه مي گويند خدا زمين را در 6 مرحله آفريد براي چيست؟

نخست بايد دانست که افرينش آدم(ع) پس از آفرينش آسمان ها و زمين و پس از طي مراحل پيدايش خشکي هاي زمين و آفرينش انواع حيوانات بوده است و در حقيقت همه جهان به عنوان بستر رشد و مهد زندگي آدميان افريده شد و سپس آدم و نسل او پا به عرصه وجود گذاشتند «الذي جعل لکم الارض مهدا» (طه، آيه 53).
«الذي جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء» (بقره، آيه 22).
ناگفته نماند خلقت تدريجي آسمان ها و زمين و شکل گيري آن به مرور زمان و در شش مرحله لازمه تغيير و تحولات مادي است اما موجودات مجرد از ماده مانند فرشتگان به طور يکباره آفريده مي شوند و نيازي به گذشت زمان ندارند.

آفرينش جهان از عدم و محدودیت وجود

قبل از خلقت آدم (ع) و آسمان وزمين چه چيزي وجود داشت آيا عدم بود. اگر عدم بود پس وجود محدود مي شود؟

نخست بايد دانست وجود و موجودات تنها به موجودات مادي و آسمان و زمين و خلقت آدم(ع) خلاصه نمي شود. بلکه جهان مادي «دنيا» پايين ترين مرحله عالم هستي مي باشد لذا قبل از عالم ناسوت، عوالم ملکوت، جبروت و لاهوت وجود دارد.
امام علي(ع) در اين باره فرموده اند خداوند جهان آفرينش را از چيزي [مادي] نيافريده است نه آن که از عدم آفريده باشد زيرا از عدم چيزي آفريده نمي شود.

صيغه جمع در کلام الهی برای ایجاد اشیاء

اينكه خداوند در جاي جاي قرآن قيد (ما آفريده ايم) را به صورت جمع آورده در صورتي كه خدا يكي است؟

در پاسخ اين سوال به چند نكته اشاره مي‏كنيم:
1- نخست، علت اين كه در رابطه با خداوند متعال، گاهي ضمير غايب «هو» اطلاق مي‏شود به خاطر اين است كه ذات او از ما پنهان است و گاهي ضمير مخاطب «انت» به كار مي‏رود به اين دليل است كه عالم در محضر خداست و ما نيز در محضر او هستيم و او هميشه درصحنه عالم حاضر است، بنابراين استعمال هر دو ضمير جايگاه خاص خود را دارد.

آفرينش از عدم

با اينكه عدم مطلقا زايش ندارد, خلقت جهان از عدم چگونه است ؟

نخست بايد دانست جهان از عدم خلق نشده است بلکه از شيء مادي قبلي آفريده نشده . لذا منظور از خلق از عدم به معناى آفرينش ابتدايى و بي وابسته به هر ماده پيشين است به عبارت ديگر آفرينش جهان صرفا مستند به اراده حق تعالى است و نيازمند ماده پيشينى نيست كه خداوند جهان را از آن پديد آورد بر خلاف خلاقيت و آفرينش دست ساخت بشرى است كه حاصل کشف و تغيير صورتها و تركيب مواد نخستين براى پديد آوردن محصولى نوين است.
امام صادق(ع) درباره آفرينش جهان مي فرمايد: «خداوند از چيزي جهان را نيافريده است نه اين که (از هيچ چيز و عدم جهان را آفريده باشد)».

اولين موجود روی زمین

در كتب خارجي و داخلي مي خوانيم (در مدارس هم اينگونه بود) كه جهان هميشه سير تكاملي داشته و جانوران اين سير تكاملي را داشتند و انسان هم توسط اين سير تكاملي به وجود آمده است آيا اين سخن درست است؟ اگر اين حرف درست است پس حضرت آدم(ع) اولين موجودي به نام انسان نبود كه توسط خداوند پا بر زمين نهاد؟

در رابطه با آفرينش انسان توجه به چند نكته ضروري است:
1. آفرينش اولين فرد انساني با گسترش انسان دو مسئله متفاوتند و مانعي ندارد كه اولي دفعي و ديگري تدريجي باشد.