شبهات متفرقه

عزاداری و دوران صفویه

آیا مراسم عزادارى از دوران صفویه رواج یافت؟

عزادارى بر امام حسین از زمان شهادت او بوده است؛ ولى تا زمان آل بویه (در سال 352 ق) این عزادارى مخفى بود. قبل از قرن چهارم، عزادارى براى امام حسین، علنى نبود و نهانى در خانه ها انجام مى گرفت؛ اما در نیمه دوم قرن چهارم، سوگوارى در روز عاشورا آشکار و در کوچه و بازار انجام مى یافت. عموم مورخان اسلامى - مخصوصاً مورخانى که وقایع را به ترتیب سنواتى نوشته اند؛ از قبیل ابن الجوزى در کتاب منتظم و ابن اثیر در کتاب الکامل و ابن کثیر در کتاب
البدایة و النهایة و یافعى در مرآت الجنان و ذهبى و دیگران - در ضمن ذکر وقایع سال 352 و سال هاى بعد از آن، کیفیت عزادارى شیعه را در روز عاشورا نوشته اند.

معرفت اهل بيت(ع)

چه كنيم كه معرفت ما نسبت به خداوند و ائمه معصومين(ع) بيشتر شود؟

2004.jpgمرحله اول شناخت او با آيات آفاقي و انفسي است. اين همان راه شناخت خداوند از طريق نشانه هاي او در طبيعت و روش تجربي است و لازم است كه انسان در ابتداي راه شناخت از طريق شناخت طبيعت و نشانه هاي تكويني و و همچنين مطالعه آيات تدويني قرآن كريم به معرفت خداي متعال دست يابد.

تحصيل معرفت الهی

طريقه بدست آوردن معرفت الهي را به طور كامل مي خواهم، البته اگر لطف كنيد.

2001.jpgاز راه تحصيل دانش و علم آموزي و مطالعه ي كتاب و طبيعت و استاد ديدن ، كه به دانش حاصل از اين راه علم و معرفت اكتسابى و حضولي گفته مي شود. تحصيل علم و معرفت الهي از اين طريق ، به درجات مختلف و بسته به استعداد افراد ، براى هر انسان عادي ممكن ، و اين در به روى همه باز است

معرفت ديني

چگونه مي توان اعتبار معرفت هاي ديني را به دست آورد؟

2005.jpgمعارف اساسي دين ( توحيد ، نبوت ، عدل ، امامت ومعاد ) ازطريق عقل منطقي واستدلال گر مبتني بر بديهيّات اوليه مانند استحاله اجتماع نقيضين به دست مي آيند . لذا معيار صحت اين قبيل معارف ديني، عقل منطقي است .

حديث معرفت نفس

به نام خدا با سلام لطفا در مورد حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه كمي توضيح دهيدمنظور از اينكه انسان خودش را بشناسد چيست؟

2000.jpgاين حديث شريف و روايات ديگر - كه بيانگر ملازمه اكيد ميان شناخت انسان و معرفت خداوند است - تفسيرهاى فراوانى را در بر داشته و بحث‏هاى دامنه‏دارى را فراروى انديشمندان نهاده است.