شرور

فلسفه سختي‏ها

چرا گرفتاريها و مصيبتها در اين دنيا هم گريبانگير كافران مي شود و هم گريبانگير مومنين مي شود؟

فلسفه سختيها مشکلات بلاها
اين پرسش از مسائل مهم در حوزه دين پژوهي است که همواره ذهن متفکران ديني را به خود مشغول ساخته است که چرا تبعيض وجود دارد؟فناها ونيستي هابراي چيست ؟نقصها وکاستيها وآفات وبلاهاچرا وجود دارد؟وبطور کلي علت شرور(شرها)درعالم چيست؟
انديشمندان ديني پاسخهاي متعددي به اين پرسش يا پرسشها داده اند .

تزاحم حيات موجودات

چرا خداوند موجودات اين عالم را به گونه اي آفريده که هر کدام براي زنده ماندن بايد ديگري را بکشد؟ يعني در طبيعت هميشه بين موجودات جنگ و خونريزي باشد. آيا نمي شد موجودات در صلح و دوستي زندگي کنند؟ آيا راه ديگري براي روزي رساندن به انسان و بقيه موجودات عالم وجود نداشته؟

اين سؤال از زاويه هاي مختلف; و در سطوح مختلف مي توان جواب داد.
1. در عالم طبيعت هر موجودي ماهيت خاص خود را دارد. يک شير ماهيت خاص خود را دارد و يک آهو نيز ماهييت ويژه خود را دارد. گوشتخوار بودن جزء ماهيت و ذات يک شير است و گياه خواري جزء ماهيت آهو است. همان طور که شيريني جزء ماهيت قند است و شوري جزء ماهيت نمک. وقتي مي گوييم خدا شيري بيافريند که گوشت نخورد و آهويي بيافريند که گياه نخورد مثل اين است که بگوييم خدا قندي بيافريند که شيرين نباشد و نمکي بيافريند که شور نباشد. اين همان مثل معروف کوسه ريش پهن است.
شيري که گوشت نخورد و نمکي که شور نباشد مثل عدد دو يا چهاري است که زوج نباشد.

بلا و گرفتاري

وقتي چيزي از آدم گرفته مي شود چطور بفهميم که خواست خدا بوده يا مجازات گناهانمان؟


نخست بايد دانست برخي گرفتاري ها نتيجه بي احتياطي يا بي تقوايي خود انسان است به طوري كه با ارتكاب خطا و ظلم به خود و يا ديگران سزاي آن را حتي در اين دنيا نيز چه بسا ببيند و برخي گرفتاري ها و محدوديت ها به خاطر حفظ دين و تقواست كه بدون تقصير ما بلكه به خاطر ظلم و ناهنجاري هاي ديگران متوجه ما مي شود. در حديثي نوراني آمده است: «ان البلاء للظالم ادب و للمؤمن امتحان و للاولياء درجه؛ گرفتاري و زيان ها براي ستمگر موجب ادب و مكافات عمل اوست و براي مؤمن امتحان و آزمايش است و براي اولياء خدا موجب ترفيع مقام و درجه است...».

فلسفه شرور

مسأله شر را توضيح دهيد.

آفرينش نظام احسن‏
يكى از مهم‏ترين اقتضائات عنايت خداوند، آفرينش نظام احسن است؛ يعنى، مقتضى عنايت خداوند آن است كه نظامى خلق شود كه موجب تحقق‏كمالات وجودى بيشتر و بالاترى باشد؛ يعنى، عوالم گوناگون و موجودات آن، به گونه‏اى آفريده شوند كه هر قدر ممكن است مخلوقات بيشترى از كمالات بهترى بهره‏مند گردند. اين احسن بودن نظام آفرينش را مى‏توان از راه‏هاى ديگر نيز اثبات كرد؛ مثلاً يكى از دلايل آن است كه اگر خداى متعال، جهان را با بهترين نظام نيافريده باشد، يا بدين جهت است كه علم به بهترين نظام نداشته، يا آن را دوست نمى‏داشته، يا قدرت بر ايجاد آن نداشته و يا از ايجاد آن بخل ورزيده است.

بلا و سختي

به نظر شما خداوند از عذاب کشيدن ما در اين دنيا لذت مي برد؟ چرا که تمام انيباي الهي با ستم و جنگ و خون و خون ريزي و شهادت اين دنيا را ترک گفتن؟ مثل خانم فاطمه زهرا(س) و ديگر امامان؟

اينگونه تعابير اساسا در مورد حقتعالي راه ندارد . او حکيم است و جز امر حکيمانه از او صادر نمي شود. براي حل اين مساله بايد
فلسفه سختيها، مشکلات ، بلاها و بويژه علل ابتلاي انبيا و اوليا به آن را آموخت .
فلسفه شرور و سختيها
اين پرسش از مسائل مهم در حوزه دين پژوهي است که همواره ذهن متفکران ديني را به خود مشغول ساخته است که چرا تبعيض وجود دارد؟فناها ونيستي هابراي چيست ؟نقصها وکاستيها وآفات وبلاهاچرا وجود دارد؟وبطور کلي علت شرور(شرها)درعالم چيست؟
انديشمندان ديني پاسخهاي متعددي به اين پرسش يا پرسشها داده اند .