منابع و اصطلاحات و شخصيت ها

کسب اشعری

نظريه كسب چيست؟

كسب يک واژه قرآنی است و در آیات متعددی این لفظ و مشتقاتش به انسان نسبت داده شده است.[1] برخی از متکلمان از جمله اشعری در بیان دیدگاه خود از این کلمه سود جسته اند. اشعری ضمن بیان معنای خاصی برای کسب، آن را محور نظریه خود در جبر و اختیار و توصیف فعل اختیاری انسان قرار داد.

اصول نظریه او به شرح زیر است.

1. قدرت دونوع است: یکی "قدرت قدیم" که تنها از آن خدا است و در خلق و ایجاد فعل مؤثر است و دیگری "قدرت حادث" که اثری در ایجاد فعل ندارد و تنها فایده اش این است که انسان در خود احساس آزادی و اختیار می کند و گمان می کند که توانایی انجام فعل را دارد.

حقانيت شيعه

مدتي است در زمينه موضوعات ديني خصوصا امامت و شيعه مدام دچار شك مي شوم و نمي توانم خودم را قانع كنم كه دين ما دين حق است شايد مثل بسياري از فرق ضاله كه فكر مي كنند بر حق و رستگارند ما هم دچار اشتباه باشيم و از كجا معلوم همين خوش خيالي ما باعث سقوط ما به درك اسفل السافلين نشود و با عرض شرمندگي همراه با امامان خود به آتش خشم خدا وارد نشويم؟ اسم چند كتاب در مورد ام ابيها مي خواستم. كتاب هايي در زمينه امامت و شبهات موجود معرفي كنيد.

پرسش 1 . امتياز اسلام بر ديگر اديان چيست؟ چرا بايد مسلمان بود؟
دين مبين اسلام از جهات مختلفى بر شريعت‏هاى پيامبران پيشين و آنچه امروزه به نام اديان مختلف خوانده مى‏شود، امتياز دارد. بسيارى از اين امتيازات از سوى انديشمندان و متفكران غيرمسلمان، مورد تأكيد قرار گرفته است. بررسى جامع و تفصيلى اين مسئله، كاوشى ژرف مى‏طلبد و از حوصله اين نوشتار خارج است؛ از اين رو به اختصار نكاتى چند بيان مى‏شود :

يك. خردپذيرى و خردپرورى‏
از جمله امتيازات مهم اسلام، عقلانيت و خردپذيرى آموزه‏هاى آن است. اين مسئله در امور مختلفى نمودار است؛ از جمله :
1-1.

مطالعات فلسفه اسلامي

يك سير مطالعاتي براي فلسفه اسلامي مطرح كنيد؟

در پاسخ به اين پرسش به چند نکته اشاره مي شود:
1. آموختن حکمت الهي و فلسفه نيازمند آموختن يک سري از مقدمات و علوم ابزاري است نظير يادگيري علم «منطق». دانش منطق به عنوان خادم علوم، نقش بسيار مؤثري در يادگيري فلسفه دارد. زيرا دانش فلسفه بر برهان و استدلال و تعريف حقايق مبتني است، از سوي ديگر روش صحيح استدلال نمودن و تعريف کردن يک مفهومي، فقط در علم «منطق» مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. لذا شايسته است پيش از ورود به فلسفه، به يادگيري علم «منطق» پرداخته شود.
همچنين در پاره اي موارد، يادگيري مباحث «معرفت شناسي» (Epeistomology) براي آموختن فلسفه (حکمت الهي) ضروري به نظر مي رسد.
2.

جامعه شناسي دين

بهترين کتابها در زمينه جامعه شناسي دين را معرفي کنيد.

در ابتدا بايد خاطر نشان کرد که چون در جامعه ما رشته «جامعه شناسي دين» ، رشته اي جديد و نوپا است نمي توان انتظار داشت کتاب قابل توجه اي در اين مورد يافت شود و کتابهاي موجود نيز توسط نويسندگان غربي و با رويکردي مسيحي به نگارش در آمده است. از اين رو ، کتابهاي نگارش يافته در اين زمينه عمدتا به طرح و بيان نظريات صاحب نظران غربي اختصاص يافته است.

سايت‏ هاى قرآنى‏

سايت‏هاى قرآنى را معرفى كنيد.

1. پايگاه القرآن الكريم.
.ten .naruqyloh @retsambew :liaM -E ten .naruqyloh .www
در اين پايگاه، كتاب‏هاى زير يافت مى‏شود: تقريب القرآن، نورالثقلين، الميزان، مجمع البيان، التدبّر فى القرآن، مَتى جُمِعَ القرآن، سلامة القرآن من التحريف، التعرّف على القرآن، أحكام الترتيل، أحكام التجويد.
__________________________________________________
(1). برگرفته از: http:// balagh. net/ sites/ quranic sites. htm
معرفى پايگاه به منزله تأييد مطالب پايگاه نيست.
همچنين دعاهاى قرآنى، احاديث مربوط به قرآن، قرآن و علم، اخبار مربوط به قرآن و اطلاعات سودمند قرآنى از ديگر امكانات اين شبكه مى‏باشد.