از اوج آسمان (احايث قدسي) (تعداد بازديد: 4,871)
انسان و غريزه (تعداد بازديد: 945)
رابطه عقل و احساس (تعداد بازديد: 4,027)
توبه زنا با زن شوهردار (تعداد بازديد: 18,059)
آفرينش خدا (تعداد بازديد: 780)
انسان و فرشته موکل (تعداد بازديد: 25,869)
فوايد دين (تعداد بازديد: 6,145)
التزام عملي به ولايت فقيه (تعداد بازديد: 2,001)
هدف و غایت علم کلام (تعداد بازديد: 3,078)
بهشت و جهنم در اديان (تعداد بازديد: 1,787)
اثبات يگانگي خدا (تعداد بازديد: 7,452)
تغایر دعا وسنت الهي (تعداد بازديد: 1,839)
اثبات ذات و صفات خداوند (تعداد بازديد: 1,254)
سير مطالعات شناخت اسلام (تعداد بازديد: 1,638)
تفاوت ايمان ابوذر و سلمان (تعداد بازديد: 6,889)
محاسبه اعمال خارجیها (تعداد بازديد: 3,367)
ازدوج امام حسن(ع) با جعده (تعداد بازديد: 1,067)
اثبات معاد و آيات نسيان (تعداد بازديد: 1,275)
فلسفه اختلاف زبان‏ها (تعداد بازديد: 5,451)
فرق وهم و خيال (تعداد بازديد: 13,024)
اثبات حقانيت شيعه (تعداد بازديد: 1,028)
برتري اسلام (تعداد بازديد: 1,105)
مواقف قيامت (تعداد بازديد: 2,420)
فهم حيوانات (تعداد بازديد: 1,304)
اسلام‏ وعلوم دانشگاهي (تعداد بازديد: 1,436)