شب اول قبر شهيدان (تعداد بازديد: 4,067)
لوح محفوظ و محو و اثبات (تعداد بازديد: 1,382)
يادگيري علم جفر (تعداد بازديد: 58,021)
دلیل تجرد نفس (تعداد بازديد: 1,180)
آيـْـاتُ الـغَـدِيـر (تعداد بازديد: 1,031)
موضوع کلام و وجه تسمیه ان (تعداد بازديد: 1,889)
مادى نبودن خدا (تعداد بازديد: 1,056)
چهره انسان در قيامت (تعداد بازديد: 1,325)
هفت آسمان و صعود به آسمان (تعداد بازديد: 1,480)
تفاوت ايمان و معرفت (تعداد بازديد: 2,016)
تاوان خطاي آدم(ع) (تعداد بازديد: 1,096)
عقايد اهل سنت (تعداد بازديد: 45,605)
شعر منسوب به خيام (تعداد بازديد: 3,023)
اديان غير توحيدي (تعداد بازديد: 1,153)
حقّ النّاس و حق الله (تعداد بازديد: 1,009)
انکار واقعیت و خدا (تعداد بازديد: 1,499)
جنسيت فرشتگان (تعداد بازديد: 5,060)
شريعتي و علامه مجلسي (تعداد بازديد: 4,184)
الهام قلبي (تعداد بازديد: 1,484)
شیعیان و بهشت (تعداد بازديد: 1,024)