دين و سکولاريسم

تضاد دنيا و آخرت‏

آيا دنيا و آخرت با هم تضاد دارند؟

دنيا و آخرت با هم تضاد ندارند؛ بلكه تفاوت و نوعى ارتباط دارند. در اينجا با تحليلى كوتاه و در حد اختصار، به تفاوت‏ها و نوع ارتباط ميان دنيا و آخرت، از ديدگاه آيات قرآن، اشاره مى‏شود.
تفاوت‏ها
1. ثبات و تغيير؛ در دنيا حركت و تغيير هست: جوان پير مى‏شود؛ نو، كهنه مى‏گردد؛ كهنه‏ها از بين مى‏روند؛ گياهان پژمرده مى‏شوند و ...
اما در جهان آخرت، اين‏گونه تغيير و تحول وجود ندارد و ثبات و بقا حاكم است «1».

جوامع اسلامى و سكولاريزاسيون‏

آيا جوامع اسلامى هم مانند غرب به ناچار سكولار خواهند شد. يعنى سكولار شدن سرنوشت حتمى همه جوامع است؟

برخى گمان مى‏كنند راهى كه در غرب پيموده شد، سرنوشت محتوم و نسخه‏اى فراگير براى همه جوامع بشرى است و جوامع اسلامى نيز دير يا زود گرفتار اين سرنوشت حتمى خواهند شد. ليكن چنين گمانه‏اى نه بنياد علمى دارد و نه با ويژگى‏هاى اسلام و جوامع اسلامى هماهنگ است.
ژان پل ويلم «1» بر آن است كه ايده سكولارسازى به مثابه يك تئورى كلى و جهان شمول بيش از آن كه نظريه‏اى واقع گرايانه باشد نمايانگر نگرش روشنفكرانى است كه در تجزيه و تحليل، احساسات و تمايلات ضد دينى خود را منعكس مى‏كنند.

اسلام و سکولاریسم

سكولاريسم يعنى چه؟ با دين چه نسبتى دارد؛ آيا از سوى دين پذيرفتنى است؟

معناى سكولاريسم‏
سكولاريسم (msiraluceS) از (siraluceS) به معناى «نامقدس»، «غيرروحانى»، «ناسوتى» گرفته شده، و در برابر (msilac itsaiselccE) و (msilatnemarcaS) به معناى «روحانى گروى»، «مينوگروى» و «قدسى‏گرايى» استعمال مى‏شود. در زبان فارسى كلمات و عبارات زير را به عنوان معادل يا تعريف سكولاريسم به كار برده‏اند:
«دنيا گروى»، «اين جهانى گروى»، «جدا انگارى دين و دنيا»، «عرفى گروى»، «جدا انگارى دين از سياست»، «نادينى گروى»، «علمى و عقلانى شدن تدبير اجتماع» «1»، «كنار گذاشتن آگاهانه دين از صحنه معيشت و سياست» «2»، «غير دينى شدن حكومت» «3»، «علمى بودن يا علمى شدن» «4».

سكولاريسم

جرا ديدگاه c با تعاليم اسلام ناساز گار است

واژه سكولاريسم(Secularism) برگرفته از واژه لاتينى (Secularis)، مشتق از (Seculum) به معناى «دنيا» يا «گيتى» در برابر «مينو» است. و مفهوم كلاسيك مسيحى آن نقطه مقابل ابديّت و الوهيت است. سكولار يعنى آن چه به اين جهان تعلّق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهيّت دور است. و سكولاريسم با لحاظ تبار لغوى خودانگارى، بى‏نيازى از دين و طرد آموزه‏هاى دينى از ساحت اجتماع و مناسبات اجتماعى است و به معناى عرف‏گرايى يعنى اتكاء صرف به خرد بشرى بدون استمداد از وحى الهى و نيز اعتقاد به اصالت امور دنيوى است.

اسلام و سکولاریسم

تفاوت اسلام با سکولاریسم در چیست؟

سـكـولاريـزم , حـق قـانـونـگـذارى و حاكميت را به غير خدا واگذار مى كند , اما بينش توحيدى مـى گـويـد : مـالكيت و حاكميت حقيقى و اصلى از آن خداست ; و بدون اذن او هيچ انسانى حق ندارد بر ديگرى حكم براند . انـديـشـه سكولاريزم مبتنى بر اختصاص دين به رابطه فردى انسان با خداست ولى وقتى ضرورت ديـن بـه عـنوان مجموعه اى مشتمل بر قوانين اجتماعى براى سعادت مادى و معنوى انسان اثبات شود , گرايش سكولاريزم باطل مى گردد . در اينجا , به بررسى اين مسأله از ديدگاه اسلام مى پردازيم.